گروه داهی

طراحی مدادی دون کیشوت

”تماشا کن سانکو، هم‌اینک در برابر ما سی دیو بی‌قواره قد علم کرده‌اند و من در نظر دارم با همهٔ ایشان نبرد کنم و هر چند تن که باشند همه را به درک بفرستم.“

– دون کیشوت